Log ind   |  

 

 

Vandledningsarbejder

Vandværket har nu genoptaget arbejdet med fornyelse af forsyningsledningerne i hele vores område.

Vi arbejder i øjeblikket på følgende strækning:

  • Grønningen, færdig
  • Harestien forventes færdig i starten af 2019

Vi forventer at være færdige med begge vejstrækninger inden årets udgang.
Men vi tager forbehold for forsinkelser på grund af f.eks. vejr eller uforudsigelige opgaver.

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Sidste nyt

 

Herunder er de 3-4 seneste og væsentligste / nyeste meddelelser. Er du interesseret i at læse
alle vores meddelelser kan du læse dem under menuen Information -> Meddelelser.
Husk at du kan altid kan læse om de seneste beslutninger i bestyrelsen (referater) samt
de lovpligtige analyser ved at klikke dig igennem menuen herover.

Vandkvalitet:
Analyseresultaterne svinger ikke meget og vi overholder normalt de grænseværdier
som myndighederne har fastsat.
Vi ligger dog lige over grænseværdierne for så vidt angår NVOC og vi overskrider farvetallet
med små marginaler, der er helt afhængig af blandingsforholdet af råvandet.
Læs mere og se rapporterne under menuen
Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser eller Forklaring.

Hårdhed: 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.

Betalingsservice: 
Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her: Betalingsservice online tilmelding her

- - - - - -

7.3.19
Fejl på vandmåleres radiomodul
Bestyrelsen har i forbindelse med årsaflæsningen af vandmålerne den 31.12.2018 og den efterfølgende opdatering af andelshavernes forbrug i 2018, nu konstateret at der er flere forbrugere der har modtaget opgørelse for et forbrug der er væsentligt lavere - nogle gang intet forbrug - end det man som forbruger normalt / tidligere har brugt af vand.
Ved en kontrol af nogle målere har vi nu opdaget at nogle radiomoduler simpelthen ikke sender det korrekte målertal til vores IT-system. I nogle tilfælde har vi modtaget samme aflæsning som ved årsaflæsningen for 1 år siden (31.12.2017) og derfor har forbrugeren modtaget en årsopgørelse med et forbrug på 0 m3.
Hverken vandværket eller forbrugeren kan umiddelbart se fejlen - som først konstateres efter 2 på hinanden følgende aflæsninger og så sammenholde disse med det forbrug der normalt ville være på ejendommen.
Vandværket beder derfor alle om  at kontrollere deres vandmåler aflæsning - og sammenligne denne aflæsning med den målerstand der er opført på årsopgørelsen.

Hvis man herefter er i tvivl om at årsopgørelsen er korrekt, beder vi dig som forbruger om,  at rette henvendelse til vandværket for at få konstateret om der er en fejl og evt. få rettet denne.

Vi gør opmærksom på at vandmåleren viser korrekt (i den mekaniske  del) og det derfor kun er radioaflæsningen der fejler. Derfor vil endnu ikke afregnet vandforbrug fortsat fremgå af målerens visning - og en senere afregning vil derfor forekomme ved den første fysiske aflæsning (f.eks. ved vandværkets kontrol, ved ejerskifte eller ved en udskiftning af vandmåleren).

13.2.19
Generalforsamling
Bestyrelsen har nu fastlagt datoen for årets generalforsamling. Den bliver afviklet søndag den 30. juni 2019 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse med dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget / takstblad bliver udsendt til andelshaverne i starten af juni måned - og bliver  offentliggjort her på siden, så snart materialet er klart.

10.2.19
Årsopgørelser 2018 - Aconto 2019
På baggrund af aflæsningerne af andelshavernes vandmålere som blev gennemført i starten af januar  måned, har vandværkets administration samt tilsynsførende nu gennemgået aflæsningerne og det forbrug som aflæsningerne har genereret.
Vi har efterfølgende været nødt til at kontrolaflæse en række målere og 2 vandmålere er udskiftet.
Vi har fortsat nogle få ejendomme med målere som vi ikke kan aflæse via radiomodulet og af forskellige årsager heller ikke har haft mulighed for at kontrolaflæse.
Bestyrelsen har taget initiativ til at flytte disse målere til en målerbrønd i skel, hvor vandværket altid vil have  mulighed for at foretage inspektion og kontrolaflæsning af måleren.

Årsopgørelserne 2018 og Acontoopkrævninger 2019 er nu fremsendt til Nets og kommer ud på opgørelsen fra Betalingsservice hvis man er tilmeldt denne. Alle andre modtager opgørelserne pr. brev fra Nets i de kommende dage. Betalingsfrist er fastsat til den 5. marts. 

31.12.18
Aflæsning af vandmåler

GODT NYTÅR.
Vandværket påbegynder nu aflæsningen af samtlige vandmålere i vores forsyningsområde.
Aflæsningen foregår via de radiosendere der er påmonteret vandmålerne, og hvor vi opsamler måleraflæsningen på en modtager (computer) ved at køre forbi på alle adresserne. Målerens radiomodul gemmer alle aflæsninger den sidste dag i måneden,  og det er dette tal vi efterfølgende benytter til at danne årsopgørelsen.
Hvis I selv foretager en kontrolaflæsning kan der derfor godt være en meget lille difference. Oplever du at vores aflæsning afviger meget fra din egen aflæsning er du velkommen til at kontakte vandværket og vi foretager herefter en manuel aflæsning af vandmåleren. 

 

25.11.18
NYT Analyseprogram
Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Læs Bekendtgørelsen her.
I løbet af sommeren og efteråret 2018 har bestyrelsen så - i samarbejde med vores analyselaboratorie - udarbejdet et helt nyt Analyseprogram, som tager udgangspunkt i dels vandværkets risikovurderinger dels i forsyningsområdet.
Halsnæs Kommune har så fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Du kan læse mere om Vandkvalitet under menupunktet Information - Vandkvalitet -
Forklaring
Læs Analyseprogrammet her.
Vandværket er allerede nu - fra oktober 2018 - i gang med at benytte det nye program.

 

1.10.18
Vandkvalitet
I september oplevede vi, at der i analyseresultaterne blev fundet spor af coliforme bakterier - henholdsvis 1 og 3 pr. 100 ml. på drikkevandet Afgang vandværk - det må ikke kunne påvises her medens der må være op til 20 pr. 100 ml. på ledningsnettet.
Vi fik straks taget en række nye prøver fra afgang vandværk og rent vandstankene - og disse prøver vist at der ikke var forurening med coliforme bakterier. Du kan se resultatet af omprøverne ved at klikke her:
til analyseresultater - eller under Information -> Vandkvalitet.

1.9.18
NYT Forbrugerstof
Vores brancheforening Danske Vandværker har produceret en hjemmeside med en række gode og nyttige oplysninger til vandværkernes mange forbrugere. Det handler bl.a. om "Fakta om drikkevand", "Undgå frostskader på dine vandrør", "Det koster dit badebassin", "Tips til at spare på vandet", "Det koster dit vand", "Hvem har ansvaret for ledningsnettet" og mange mange flere.
Du kan logge på Danske Vandværkers hjemmeside om forbrugerstof ved at klikke her:
DV's forbrugerstof.

14.8.18
Egen kontrol af råvand
Ved en fejl ved prøveudtagningen blev der ikke udtaget prøver til pesticidanalyser for egenkontrollen på de 3 boringer den 8.5.2018.
Disse prøver er derfor først udtaget og analyseret i juli 2018. I disse analyser er medtaget kontrol for 2 nye pesticider som iflg. Miljøstyrelsen vil blive lovpligtige i efteråret 2018. Den ene pesticidrest N,N-dimenthylsulfamid (DMS) er fundet i alle 3 boringer, men vil iflg. myndighederne kun give problemer ved ozonering (tilsætning af ren ilt) af råvandet - og dette sker ikke i vores vandværk, men vi undersøger sagen til bunds, om vi kan / skal foretage os noget i denne forbindelse.
Resultaterne af vores vandanalyser kan du læse under Information -> Vandkvalitet -> Seneste analyser eller ved at klikke her.
Til analyser

1.8.18
Tilsynsrapport fra Halsnæs kommune
Ultimo juni 2018 gennemførte Halsnæs Kommune, Natur og Miljø Teknisk-hygiejnisk tilsyn på Asserbo By Vandværk.
Kommunen mødte med 2 repræsentanter og gennemgik fysisk både vandværkets indvinding fra vores boringer samt vandbehandlingen på værket. Derudover blev både analyserapporter og dokumentation for drikkevandssikkerheden gennemgået.
Kommunens tilsyn konkluderede:
Ældre men veldrevet værk. Dog er nedløbsrør i filtersalen og en lav kant på adgangsluge til rentvandstank risikomomenter. Værket har planer om at udføre en større ombygning i 2019, hvor disse 2 momenter vil indgå. Ved boring P2 er der oplag af bl.a. trykimprægnerede brædder helt tæt på boringen. Halsnæs Kommune vil gerne orienteres om opfølgningen på dette forhold.
Du kan læse hele tilsynsrapporten ved at
klikke her.

17.7.18
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Så er referatet fra vandværkets generalforsamling godkendt og underskrevet.
I referatet indgår formandens mundtlige beretning.
Du kan læse referatet under punktet Vandværket -> Generalforsamling
eller ved at klikke her: til generalforsamling

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Kim Snekkerup
 - Sekretær og bilagskontrollør: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
Referatet fra mødet kan du læse på samme side under punktet referater
eller ved at klikke her:
til referater

27.4.18
IT-sikkerhed / persondatapolitik
Vandværkets bestyrelse har gennem det sidste halve år drøftet vores dokumentation af vandværkets IT sikkerhed og beskyttelse af personfølsomme / personhenførbare oplysninger. Det er sket som led i den nye EU Persondataforordning som træder i kraft den 25. maj 2018.
Bestyrelsen har nu endelig godkendt de forskellige dokumentationer for både IT-sikkerheden og persondatapolitikken.
Vi har her på hjemmesiden - under Information i menubjælken - oprettet en mappe til de vigtigste dokumenter.
Klik her for at komme over på mappen.

12.3.18
SMS - ny meddelelse til forbrugere
Vandværket har nu indkøbt et modul, der gør at vi via udsendelse af en SMS kan kontakte forbrugerne / udvalgte forbrugere via en SMS til en mobiltelefon. I første fase sender vi SMS til alle mobiltelefoner der er tilmeldt ejerens adresse (bopælsadresse). D.v.s. at en sommerhusejer i vores forsyningsområde bosiddende i Odense får en SMS til alle de mobiltelefoner der er tilmeldt adressen i Odense. Ligeså kommer der ingen SMS til mobiltelefoner, hvis den f.eks. ikke er tilmeldt i ejerens navn / er betalt af en arbejdsgiver o.s.v.
Der vil fremover blive udsendt SMS, når der er driftsforstyrrelser, f.eks. når vi lægger nye forsyningsledninger og vandet afbrydes for en periode i et område.- Her udsendes SMS til forbrugerne i det pågældende område.

VIGTIGT!
Du / I kan selv til- og framelde jer denne SMS Service her på Hjemmesiden. Klik på "SMS info Til- og Afmeld" under Selvbetjening i hovedmenuen. Og følg de anvisninger der fremkommer på skærmen.
 Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation