Log ind   |  
Driftsinfo Minimer


Vandværket har normal drift

18.2.18
VANDBRUD = Højt vandforbrug
Check dit og evt. også naboens hus / sommerhus.

Vandledningsarbejder
Vandværket har nu genoptaget arbejdet med fornyelse af forsyningsledningerne i hele vores område.

Vi er færdige på Hedelærkevej og fortsætter nu i området.
Vi arbejder pt. her:

  • Nyvej - fra nr. 24 til Den Lukkede vej

Vi forventer at være færdige med de sidste vandstik i løbet af de næste par uger.
Herefter
har bestyrelsen besluttet, at der skal udskiftes ledninger i Flamingovej og Parthensvej.

Kontakt Minimer

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Forside Minimer

Sidste nyt:

Herunder er de væsentligste / nyeste meddelelser. Er du interesseret i at læse alle vores meddelelser kan du læse dem under menuen Information -> Meddelelser.
Husk at du kan altid kan læse om de seneste beslutninger i bestyrelsen samt de lovpligtige analyser ved at klikke i menuen herover.

Vandkvalitet:
Analyseresultaterne svinger ikke meget og vi overholder normalt de grænseværdier som myndighederne har fastsat.
Vi ligger dog på grænsen for så vidt angår jern indhold og vi overskrider en gang imellem indholdet af NVOC med ganske små marginaler, der er helt afhængig af blandingsforholdet af råvandet.
Læs mere og se rapporterne under menuen Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser eller Forklaring.

Hårdhed: 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.

Betalingsservice: 
Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her: Betalingsservice online tilmelding her

18.2.18
VANDBRUD (Højt vandforbrug)
Vandværket oplever lige nu en usædvanligt høj udpumpet vandmængde, som ligger ca. 300 m3 i døgnet højere end normalt.
Vi mistænker - efter det nu er tøvejr - at der er tale om evt. frostsprængte vandrør i sommerhuse.
Vi har ingen mulighed for selv at finde årsagen og opfordrer derfor alle om at tilse sit hus / sommerhus for evt. frostsprængning og få lukket for vandforsyningen på stophanen.
Har du mistanke om at det er hos naboen, så check venligst og giv vandværket meddelelse, så vil vi kontakte ejeren.

2.2.18
Lille rent vandstank tilbage i drift
Siden 1.9.17 har vi haft taget vandværkets lille rentvandstank og 2 filtre ud af driften, da der var en minimal forurening med kimtal fra disse. I perioden har tanken været tømt, repareret, renset og endelig skyllet godt igennem gennem en længere periode. En ny analyse i slutningen af januar viste at vandet nu igen overholdt grænseværdierne for kimtal, og det er derfor besluttet at sætte tanken i drift igen.

1.2.18
Årsopgørelser 2017
Vandværket har i starten af januar gennemført aflæsning af vandmålerne hos vores 1.500 forbrugere.
Det gik helt uden problemer, så de nye målere med deres radiomoduler fungerer fuldstændig som forventet.
Vi har derfor kunnet udarbejde årsopgørelserne lidt før tid, men har ventet med at fremsende disse til forbrugerne via Nets / Betalingsservice til nu, så opgørelsen / opkrævningen som tidligere bliver udsendt her i februar. Betalingsfristen er fastsat til den 6. marts 2018.

09.01.18
Vandafbrydelse
Kl. ca. 8 i morges kunne vi desværre ikke levere vand på grund af strømsvigt.
Vandværket åbnede derfor kl. ca. 8:15 for nødforsyning af vand fra nabovandværket og indtil strømmen til vandværket er genetableret.
Kl. ca. 10 blev strømmen genetableret og kl. 12 var vandværket i normal drift igen og vi kunne lukke nødforsyningen.
Vi beklager generne ved afbrydelsen.

01.01.18
Godt nytår
Vandværkets bestyrelse og personale ønsker alle vores andelshavere samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

13.12.17
Nye krav til Vandkvalitet
Der er nu kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse som træder i kraft den 1. januar 2018.
Dette betyder at vores analyseprogram skal revideres i forhold til en risikovurdering.
Risikovurdering og analyseprogram skal udarbejdes i samarbejde med tilsynsmyndigheden - Halsnæs Kommune.
Kommunen har meddelt at vi skal fortsætte det nuværende kontrolprogram indtil de som tilsynsmyndighed har modtaget en vejledning og herefter vil de tage initiativ til at implementere den nye bekendtgørelse.

Bestyrelsen er ret tilfredse med den afgørelse, men frygter at bekendtgørelse og vejledning vil mindske kontrolhyppigheden og utydeliggøre hvem der har ansvaret, hvis der konstateres en forurening hos en forbruger.
Men vi afventer nu kommunens tilbagemelding.

13.12.17
Lille rentvandstank er repareret og renset
Vores lille rentvandstank - som har været taget ud af drift et par måneder på grund af mistanke om forurening - er nu gennemgået, repareret og renset. Vi skyller pt. tanken godt igennem og tager med jævne mellemrum prøver, så vi er sikre på at tanken fungerer fuldstændig tilfredsstillende inden den tages i drift igen. Der kan gå op til en måned før skylningen har bragt kimtallet under grænseværdierne. Indtil da kan vandværket ikke dobbeltfiltrere vandet og dermed kan der forekomme en lille misfarvning så vandet fremstår gulligt. Vandet er ellers rent og overholder alle grænseværdier på nær humus som altid har været problematisk i vores forsyningsområde. I kan se analyserapporterne fra vandværket under Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser.

13.9.17
Rene vandprøver

Nu har vandprøverne de sidste 14 dage - både på vandværket og ledningsnettet - været helt rene og forureningen af coliforme bakterier er bragt ned til under grænseværdien.
Vi tager dog lige en ekstra prøve i denne uge, men forventer at vi nu har fået isoleret kilden til denne minimale forurening, så vi har vores normale og supergode drikkevand i hanerne.
Vi har besluttet at få den lille rentvandstank inspiceret, repareret for evt. utætheder og herefter renset. Når det er gjort forventer vi at kunne tage denne tank i drift igen.

13.9.17
Forurening med desphenyl-chloridazon

Der har nu et par måneder været en del presseomtale af en forurening med rester af et sprøjtemiddel desphenyl-chloridazon, som bl.a. har lukket et par vandværker. Vi har drøftet dette på det seneste bestyrelsesmøde (12.9.), hvor vi besluttede IKKE at analysere for denne pesticidrest akut nu.
For det første konstaterede bestyrelsen at pesticidresten er fra sprøjtemidler til rodfrugter (roer, rødbeder, gulerødder o.lign.). Da vi ikke har kendskab til en intensiv dyrkning af disse i vores opland - er højst sandsynligt ikke anvendt dette sprøjtemiddel i vores område.
For det andet fordi det højst sandsynligt IKKE kan spores i vores drikkevand. Drikkevandet fra Asserbo By Vandværk kommer fra 4 forskellige kildepladser og de blandes inden vandet forlader vandværket, så en evt. forurening i én af boringerne vil "forsvinde" når det blandes op.
Og endelig fordi en evt. forurening med dette pesticid ikke er sundhedsskadeligt med mindre man drikker uanede store mængder vand.
Analyse for pesticidresten vil dog blive indarbejdet i vores normale kontrol af råvand, der sker 1 gang årligt.

2.9.17
Nedsat produktion fortsat

Efter nye prøver på Afgang værk viser resultaterne at vi fortsat har spor af coliforme bakterier. Vi ligger under grænseværdierne, men reelt må de ikke kunne spores i drikkevandet. Der er IKKE spor af e-coli bakterien. Så det vand vi pumper ud til forbrugerne pt. er altså ikke helt rent.
Vi følger løbende op med nye prøver, og der ser ikke ud til at ske en udvikling af indholdet. Vi arbejder videre på at løse mysteriet og har indtil videre sat rensning af den lille rentvandstank i bero indtil vi får resultaterne af en meget omfattende kontrol, der gerne skulle fortælle os, hvor forureningen stammer fra.
Så snart der er nyt i udviklingen vil vi oplyse det her på hjemmesiden.

12.8.17
Nedsat produktion fortsat

Efter vores foranstaltninger den 10.8.17, hvor vi isolerede den lille rentvandstank og tilhørende filtre, fik vi udtaget nye prøver på Afgang værk. Resultaterne af prøverne fik vi oplyst i går til middag og det var meget positivt. Laboratoriet kunne ikke påvise hverken e-coli eller coliforme bakterier. Så det vand vi pumper ud til forbrugerne er igen helt rent.
Vi følger op med nye prøver medio næste uge (16.8.17)

Vi arbejder nu videre med at rense den lille tank og herefter vil vi tage nye prøver af vandet i denne tank.
Når prøverne viser at vandet i den lille tank ikke længere indeholder forurening med bakterier, vil
vi igen inddrage tanken i produktionen, så vandværket kan komme i normal drift igen.

10.8.17
Nedsat produktion

Vandværket har ved den seneste analyse fundet spor af coliforme bakterier samt e-coli.
Efter en hurtig kontrol af resultaterne har det vist sig at vores lille rentvandstank måske har spor af disse bakterier svarende til 1 pr. 100 ml. Grænseværdien er at disse bakterier ikke må påvises. Se prøveresultatet 
klik her.
-
Bestyrelsen har med øjeblikkelig virkning isoleret den lille rentvandstank og de filtre der var koblet på denne.
Der er i dag taget nye prøver for at kontrollere om vi får forbedret situationen.
Når vi har styr på  produktionen vil vi gå i gang med at rense de forurenede dele af vandværket.

Vi skriver løbende her på hjemmesiden, hvis forholdene ændrer sig.

1.8.17
Nyt indgangsparti til vandværket
Hen over sommeren har vi udbygget vandværket med et nyt indgangsparti til produktionsanlægget.
En risikoanalyse viste os for ca. 1 år siden, at der var en høj risiko for at forurene drikkevandet gennem den direkte adgang udefra og ind til produktionsanlægget. Godt nok er vores filtre for nogle år siden blevet overdækket, men fagfolk vurderede at der fortsat var en høj risiko. Bestyrelsen har derfor besluttet at bygge et indgangsparti i forlængelse af vandværket. Indgangspartiet er herefter med 2 rum - et "beskidt" til lidt lager o.lign. samt et "rent" som vi kalder en sluse, hvor der bl.a. er krav om at skifte fodtøj inden man går igennem døren til produktionsanlægget.

18.7.17
GENERALFORSAMLING 
Som annonceret gennemførte vandværket den ordinære generalforsamling den 18. juni 2017.
Nu er referatet færdigt og godkendt / underskrevet af både bestyrelse og dirigent advokat Jens Andersen.
Du kan læse referatet under menupunktet: Vandværket -> Generalforsamling eller Referater - eller
klik her.
-

Du kan også læse hvordan bestyrelsen efterfølgende har konstitueret sig - der er ingen ændringer i.f.t. tidligere - i referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 7. juli 2017. Du kan læse referatet under menupunktet: Vandværket -> Referater - eller klik her.

13.6.17
Vandafbrydelse
Vi har desværre haft stop på vandværket på grund af manglende strøm.
Strømafbrydelsen har også ramt vores nabovandværk, så vi kan heller ikke få leveret vand fra dem.
Dong meddelte, at de forventer at strømmen er tilbage ca. 21:30 - hvilket også blev indfriet.
Vi beklager de gener det medførte.

1.6.17
Nyt Analysefirma
Som det fremgår af analyserapporterne som vi offentliggør her på hjemmesiden - under menuen Information -> Vandkvalitet - har vi haft nogle prøver i marts måned, der viste et let forhøjet kimtal. På denne baggrund har der været nogle misforståelser mellem analysefirmaet og os - og bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fra maj 2017 vil benytte et andet analysefirma.

Det nye analysefirma har derfor leveret alle de analyserapporter, der er modtaget i maj måned, og de har bl.a. påvist at der ikke er et forhøjet kimtal i vandet fra vandværket.

Eneste problemer vi pt. har med vandkvaliteten er et let forhøjet farvetal, der gør at vandet kan ses som let gullig. Dette problem er kendt og vi arbejder på at få farvetallet under grænseværdien.
Vi ved, at d
er i råvandet også er nogle meget små spor af pesticidrester i to af vores fire boringer. Sporene er dog så små, at resterne IKKE kan spores i det drikkevand der udsendes fra vandværket.

5.5.17
GENERALFORSAMLING 
Så er indkaldelserne til årets generalforsamling udsendt til andelshaverne.
Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 18. juni 2017 kl. 10 i Melby Sognegård.

Indkaldelse indeholder som sædvanlig en dagsorden (iflg. vedtægterne), bestyrelsens skriftlige beretning, regnskabsoversigt samt forslag til budget og takster for 2018. - se selve indkaldelse under punktet Vandværket -> Generalforsamling
Du kan også se det samlede reviderede og underskrevne regnskab for 2016 her på hjemmesiden se under punktet Vandværket -> Regnskab. Husk du kan få hele det reviderede regnskab tilsendt, hvis det ønskes (kontakt sekretariatet).

5.5.17
LUKNINGER
Der er nu gået 2 måneder siden vandafgifterne for 2016 og acontobetalingen for 2017 skulle være betalt.
Der er i mellemtiden udsendt 2 rykkere, hvoraf det sidste var et lukkevarsel.
Nu er tidsfristerne overskredet og vi sender nu vandværkets tilsynsførende ud for at lukke for vandforsyningen til de ejendomme, hvor der er restance. For at undgå en lukning på stedet skal der betales vandafgifterne samt et gebyr på 412,50 (inkl. moms) og hvis der nu bliver lukket skal ejeren regne med - udover vandafgifterne - at betale lukke-/åbnegebyr + vvs-omkostninger på i alt ca. 2.500 kr.

23.3.17
Generalforsamlingen er fastlagt
Som i tidligere år gennemfører bestyrelsen den ordinære generalforsamling i juni måned.
Datoen for generalforsamlingen er nu fastlagt til søndag den 18. juni kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse m. beretning, regnskabsoversigt, budget og takstblad udsendes til andelshaverne ultimo maj.
Men sæt allerede nu KRYDS I KALENDEREN.

13.3.17
Kundeportalen er opdateret
Kundeportalen er nu opdateret med din vandmålers seneste aflæsning (pr. 31.12.2016) samt årsforbruget for 2016.
Hvis du vil logge ind på Kundeportalen skal du klikke i menuen på Selvbetjening -> Kundeportal.
Du vil herefter blive bedt om dit forbrugernummer samt en pinkode - begge kan du finde på din årsopgørelse (se evt. Betalingsservice) - hvorefter du kan se de sidste års aflæsning samt forbrug.

13.3.17
Frist for betaling af årsopgørelse
Fristen for betaling af årsopgørelsen for 2016 er nu overskredet med 1 uge.
Vandværket er derfor nu i gang med at forberede rykkerkørsel, hvor alle der er i restance vil modtage en påmindelse om betaling.
Denne påmindelse koster den nette sum af 95,00 kr.
Så er betalingen glemt, kan det lige nås at spare den "hund" med en straks betaling.

1.2.17
Årsopgørelser 2016
Vandværket har i starten af januar gennemført aflæsning af vores vandmålere hos vores 1.500 forbrugere.
Det gik helt uden problemer, så de nye målere med deres radiomoduler fungerer fuldstændig som forventet.
Vi har derfor kunnet udarbejde årsopgørelserne lidt før tid, men har ventet med at fremsende disse til forbrugerne via Nets / Betalingsservice til nu, så opgørelsen / opkrævningen som tidligere bliver udsendt her i februar. Betalingsfristen er fastsat til den 6. marts 2017.

15.3.16 Nye målere - AFLÆSNING
Bestyrelsen oplevede ved måleraflæsningerne i januar, at en hel del målere ikke kunne kontaktes via radiomodulet. Det har ingen indflydelse på om måleren tæller rigtigt - det gør den.
Derfor har bestyrelsen alligevel besluttet, at fremskynde udskiftningen af vandmålere - så alle i løbet af i år skulle få ny måler.
Vi prioriterer selvfølgelig målere, hvor vi har konstateret en defekt, højest.

De nye måleres aflæsning er imidlertid mere detaljeret - nu kan man se antal liter, der er forbrugt.

Tælleren er opdelt i 5 sorte med hvidt tal (de tæller m3 = 1000 liter) - efterfulgt af 3 røde med hvidt tal (de tæller liter).
Vandværket afregner fortsat efter m3 - og benytter således kun de 5 første tal på sort baggrund.

10.1.16 NYHEDER
Flytning/Ejerskifte
Nu kan du sende vandværket oplysning om flytning eller ejerskifte direkte her fra hjemmesiden. Vælg Selvbetjening i hovedmenuen og læs om de regler der gælder for flytning og ejerskifte - eller spring direkte til oplys om flytning eller ejerskifte og udfyld skemaet med de nødvendige oplysninger og tryk "send" - så modtager vi elektronisk dine oplysninger og vil ekspedere (danne flytteopgørelse og ejerskifteerklæring til ny ejer) så hurtigt som muligt.
-
Kundeportal
Under selvbetjening kan du også finde en anden nyhed, nemlig vandværkets nye Kundeportal.
Ved at logge ind via portalen vil du nu kunne se din ejendoms måleraflæsning og vandforbrug.
Du skal have ejendommens forbrugernummer og pinkode klar for at kunne logge ind på portalen.
Disse oplysninger finder du på din årsopgørelse.

Rigtig god fornøjelse med disse nye muligheder. Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation