Log ind   |  

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Meddelelser

Alle meddelelser ca. 18 mdr. tilbage

 

25.11.18
NYT Analyseprogram
Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Læs Bekendtgørelsen her.
I løbet af sommeren og efteråret 2018 har bestyrelsen så - i samarbejde med vores analyselaboratorie - udarbejdet et helt nyt Analyseprogram, som tager udgangspunkt i dels vandværkets risikovurderinger dels i forsyningsområdet.
Halsnæs Kommune har så fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Du kan læse mere om Vandkvalitet under menupunktet Information - Vandkvalitet -
Forklaring
Læs Analyseprogrammet her.
Vandværket er allerede nu - fra oktober 2018 - i gang med at benytte det nye program.

 

1.10.18
Vandkvalitet
I september oplevede vi, at der i analyseresultaterne blev fundet spor af coliforme bakterier - henholdsvis 1 og 3 pr. 100 ml. på drikkevandet Afgang vandværk - det må ikke kunne påvises her medens der må være op til 20 pr. 100 ml. på ledningsnettet.
Vi fik straks (28.9.2018) taget en række nye prøver fra afgang vandværk og rent vandstankene - og disse prøver vist at der ikke var forurening med coliforme bakterier. Du kan se resultatet af omprøverne ved at klikke her:
til analyseresultater - eller under Information -> Vandkvalitet.

1.9.18
NYT Forbrugerstof
Vores brancheforening Danske Vandværker har produceret en hjemmeside med en række gode og nyttige oplysninger til vandværkernes mange forbrugere. Det handler bl.a. om "Fakta om drikkevand", "Undgå frostskader på dine vandrør", "Det koster dit badebassin", "Tips til at spare på vandet", "Det koster dit vand", "Hvem har ansvaret for ledningsnettet" og mange mange flere.
Du kan logge på Danske Vandværkers hjemmeside om forbrugerstof ved at klikke her:
DV's forbrugerstof.

14.8.18
Egen kontrol af råvand
Ved en fejl ved prøveudtagningen blev der ikke udtaget prøver til pesticidanalyser for egenkontrollen på de 3 boringer den 8.5.2018.
Disse prøver er derfor først udtaget og analyseret i juli 2018. I disse analyser er medtaget kontrol for 2 nye pesticider som iflg. Miljøstyrelsen vil blive lovpligtige i efteråret 2018. Den ene pesticidrest N,N-dimenthylsulfamid (DMS) er fundet i alle 3 boringer, men vil iflg. myndighederne kun give problemer ved ozonering (tilsætning af ren ilt) af råvandet - og dette sker ikke i vores vandværk, men vi undersøger sagen til bunds, om vi kan / skal foretage os noget i denne forbindelse.
Resultaterne af vores vandanalyser kan du læse under Information -> Vandkvalitet -> Seneste analyser eller ved at klikke her.
Til analyser

1.8.18
Tilsynsrapport fra Halsnæs kommune
Ultimo juni 2018 gennemførte Halsnæs Kommune, Natur og Miljø Teknisk-hygiejnisk tilsyn på Asserbo By Vandværk.
Kommunen mødte med 2 repræsentanter og gennemgik fysisk både vandværkets indvinding fra vores boringer samt vandbehandlingen på værket. Derudover blev både analyserapporter og dokumentation for drikkevandssikkerheden gennemgået.
Kommunens tilsyn konkluderede:
Ældre men veldrevet værk. Dog er nedløbsrør i filtersalen og en lav kant på adgangsluge til rentvandstank risikomomenter. Værket har planer om at udføre en større ombygning i 2019, hvor disse 2 momenter vil indgå. Ved boring P2 er der oplag af bl.a. trykimprægnerede brædder helt tæt på boringen. Halsnæs Kommune vil gerne orienteres om opfølgningen på dette forhold.
Du kan læse hele tilsynsrapporten ved at klikke her.

17.7.18
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Så er referatet fra vandværkets generalforsamling godkendt og underskrevet.
I referatet indgår formandens mundtlige beretning.
Du kan læse referatet under punktet Vandværket -> Generalforsamling
eller ved at klikke her: til generalforsamling

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Kim Snekkerup
 - Sekretær og bilagskontrollør: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
Referatet fra mødet kan du læse på samme side under punktet referater
eller ved at klikke her:
til referater 

25.6.18
GENERALFORSAMLING
Søndag den 24. juni 2018 gennemførte vandværket den årlige generalforsamling i Melby Sognegård.
21 stemmeberettigede husstande var repræsenteret.
Bestyrelsens beretning, regnskabet for 2017 samt budget og takstblad for 2019 blev alle godkendt.
Formanden Susanne Lindow og bestyrelsesmedlem Ole Max Olsen blev genvalgt for en 2 årig periode og der var tilsvarende genvalgt til suppleant posten samt den folkevalgte revisor og dennes suppleant.
Et mere detaljeret referat med formandens mundtlige beretning vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, så snart både dirigent og bestyrelses har godkendt referatet.

17.6.18
HUSK GENERALFORSAMLINGEN PÅ SØNDAG
Så er der en uge til vores generalforsamling.
Det er på søndag den 24. juni 2018 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelsen er for 3½ uger siden udsendt til alle andelshavere / forbrugere. Og vi håber I nu har modtaget den.
Ellers kan I finde den her på hjemmesiden, hvor også regnskab / budget og bestyrelsens forslag til takstblad for 2019 vil være at finde.
På gensyn på søndag. 

8.6.18
INTET VANDINGSFORBUD
I denne meget varme og tørre sommertid, som vi alle nyder i fulde drag har flere vandværker udstedt påbud om at spare på vandet. I Asserbo By Vandværks forsyningsområdet har vi imidlertid fortsat masser af vand, så der kan vores forbrugere fortsat vande sine tørstige blomsterbede og frugttræer.
Vi maner dog til besindighed i forhold til at vande f.eks. græsplænerne. Lad dem blot sygne hen og blive gule. Så slipper I også for at slå græsset ;o) -. Plænen skal nok komme igen så snart der kommer noget regn.

4.6.18
Indkaldelse til generalforsamling 
Vandværket har nu udsendt indkaldelser til generalforsamlingen til samtlige andelshavere.
Vi håber I alle har modtaget den.
MELD FLYTNING
Imidlertid får vi til stadighed nogle breve retur med ubekendt på adressen. Post Nord har ingen service med at eftersende post.
Vandværket får ikke besked fra folkeregisteret, og heller ikke boligregisteret når en ejer flytter.
Så husk at meddel vandværket jeres nye adresse, så snart I ved at I skal flytte - så får vi sendt post og regninger korrekt og vi undgår en masse spild af gode positive ressourcer.
På forhånd tak.

5.5.18
GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 24. juni 2017 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse indeholder som sædvanlig en dagsorden (iflg. vedtægterne), bestyrelsens skriftlige beretning, regnskabsoversigt samt forslag til budget og takster for 2019. - se selve indkaldelse under punktet Vandværket -> Generalforsamling
Du kan også se det samlede reviderede og underskrevne regnskab for 2017 her på hjemmesiden se under punktet Vandværket -> Regnskab. Husk du kan få hele det reviderede regnskab tilsendt, hvis det ønskes (kontakt sekretariatet).

27.4.18
IT-sikkerhed / persondatapolitik
Vandværkets bestyrelse har gennem det sidste halve år drøftet vores dokumentation af vandværkets IT sikkerhed og beskyttelse af personfølsomme / personhenførbare oplysninger. Det er sket som led i den nye EU Persondataforordning som træder i kraft den 25. maj 2018.
Bestyrelsen har nu endelig godkendt de forskellige dokumentationer for både IT-sikkerheden og persondatapolitikken.
Vi har her på hjemmesiden - under Information i menubjælken - oprettet en mappe til de vigtigste dokumenter.
Klik her for at komme over på mappen.

18.4.18
LUKKEVARSEL udsendt
Vandværket har fortsat nogle enkelte forbrugere, der på trods af en rykkerskrivelse endnu ikke har betalt deres vandafgifter.
Vi har derfor nu udsendt en rykkerskrivelse mere til disse andelshavere og pålagt dem endnu et rykkergebyr.
Denne 2. rykker er samtidig et lukkevarsel. Vi lukker altså uden yderligere varsel for vandforsyningen til ejendomme der ved betalingsfristens udløb endnu ikke har betalt eller indgået en betalingsordning med vandværket.    

11.4.18
VANDBRUD (Højt vandforbrug) - årsagen er fundet
Vandværkets udpumpede vandmængde i marts var meget højt og bestyrelsen besluttede derfor at bruge nogle penge på at få gennemgået ledningsnettet i 2 tempi. Først ville vores tilsynsførende tage en runde hvor vi aflæste alle (primært sommerhuses) vandmålere og dernæst ville vi gennemføre en lækagesøgning på selve forsyningsnettet.
Allerede ved aflæsning af vandmålere fandt vi et par sommer huse med mindre lækager - vi har lukket på stophanerne og kontaktet ejerne. Og så fandt vi et enkelt sommerhus, hvor der fossede vand ud. I alt 3.500 m3 = 3,5 mill. liter vand var der løbet gennem måleren og ud i huset. Ejeren vil modtage en vandregning på ca. 75.000 kr. fra vandværket og en endnu højere regning vedr. afledningsafgiften.
Det kan altså ikke betale sig at forlade sit hus for vinteren uden at lukke for vandforsyingen på sin stophane.
Og så holde sit hus under opsyn med korte intervaller. Evt. bede nabo eller et firma om at sikre dette opsyn løbende. 

27.3.18
Generalforsamlingen er fastlagt
Som i tidligere år gennemfører bestyrelsen den ordinære generalforsamling i juni måned.
Datoen for generalforsamlingen er nu fastlagt til søndag den 24. juni kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse m. beretning, regnskabsoversigt, budget og takstblad udsendes til andelshaverne ultimo maj.
Men sæt allerede nu KRYDS I KALENDEREN.

12.3.18
SMS - ny meddelelse til forbrugere
Vandværket har nu indkøbt et modul, der gør at vi via udsendelse af en SMS kan kontakte forbrugerne / udvalgte forbrugere via en SMS til en mobiltelefon. I første fase sender vi SMS til alle mobiltelefoner der er tilmeldt ejerens adresse (bopælsadresse). D.v.s. at en sommerhusejer i vores forsyningsområde bosiddende i Odense får en SMS til alle de mobiltelefoner der er tilmeldt adressen i Odense. Ligeså kommer der ingen SMS til mobiltelefoner, hvis de f.eks. ikke er tilmeldt i ejerens navn / er betalt af en arbejdsgiver o.s.v.
Der vil fremover blive udsendt SMS når der er driftsforstyrrelser, f.eks. når vi lægger nye forsyningsledninger og vandet afbrydes for en periode i et område.- Her udsendes SMS til forbrugerne i det pågældende område.

VIGTIGT!
Du / I kan selv til- og framelde jer denne SMS Service her på Hjemmesiden. Klik på "SMS info Til- og Afmeld" under Selvbetjening i hovedmenuen. Og følg de anvisninger der fremkommer på skærmen.

26.2.18
VANDBRUD (Højt vandforbrug)

Vandværkets udpumpede vandmængde er fortsat meget højt.
Så vi kan ikke opfordre nok til, at alle husejere, som ikke har varme på sit hus om at lukke for stophanen i målerbrønden eller lige ved indgangen i huset. Hvis I tilser vandmåleren i målebrønden skal I også huske at lukke brønden omhyggeligt med dækslet til brønden - det sikrer at målerbrønden er frostfri, selv ved denne sibiriske kulde der huserer landet i øjeblikket.
Vi har et eller flere steder i forsyningsområdet, hvor der løber meget vand ud. Det burde kunne ses med det blotte øje - så vi vil meget gerne have en meddelelse, hvis nogle ser noget mistænkelig vådt i området. Så kører vi straks ud og undersøger det nærmere.

19.2.18
Årsopgørelser 2017
Vandværket har i starten af januar gennemført aflæsning af vores vandmålere hos vores 1.500 forbrugere.
Det gik helt uden problemer, så de nye målere med deres radiomoduler fungerer som forventet.
Vi har derfor kunnet udarbejde årsopgørelserne lidt før tid, men på grund af nogle regnskabsmæssige udfordringer har vi først nu fremsendt disse til forbrugerne via Nets / Betalingsservice.
Opgørelsen / opkrævningen er ligesom tidligere år udsendt så det er i overensstemmelse med fristerne for Betalingsservice. Og betalingsfristen er ligesom tidligere år fastsat til den 6. marts.

18.2.18
VANDBRUD (Højt vandforbrug)
Vandværket oplever lige nu en usædvanligt høj udpumpet vandmængde, som ligger ca. 300 m3 i døgnet højere end normalt.
Vi mistænker - efter det nu er tøvejr - at der er tale om evt. frostsprængte vandrør i sommerhuse.
Vi har ingen mulighed for selv at finde årsagen og opfordrer derfor alle om at tilse sit hus / sommerhus for evt. frostsprængning og få lukket for vandforsyningen på stophanen.
Har du mistanke om at det er hos naboen, så check venligst og giv vandværket meddelelse, så vil vi kontakte ejeren.

2.2.18
Lille rent vandstank tilbage i drift
Siden 1.9.17 har vi haft taget vandværkets lille rentvandstank og 2 filtre ud af driften, da der var en minimal forurening med kimtal fra disse. I perioden har tanken været tømt, repareret, renset og endelig skyllet godt igennem gennem en længere periode. En ny analyse i slutningen af januar viste at vandet nu igen overholdt grænseværdierne for kimtal, og det er derfor besluttet at sætte tanken i drift igen

1.2.18
Årsopgørelser 2017
Vandværket har i starten af januar gennemført aflæsning af vandmålerne hos vores 1.500 forbrugere.
Det gik helt uden problemer, så de nye målere med deres radiomoduler fungerer fuldstændig som forventet.
Vi har derfor kunnet udarbejde årsopgørelserne lidt før tid, men har ventet med at fremsende disse til forbrugerne via Nets / Betalingsservice til nu, så opgørelsen / opkrævningen som tidligere bliver udsendt her i februar. Betalingsfristen er fastsat til den 6. marts 2018.

9.1.18
Vandafbrydelse
Kl. ca. 8 i morges kunne vi desværre ikke levere vand på grund af strømsvigt.
Vandværket åbnede derfor kl. ca. 8:15 for nødforsyning af vand fra nabovandværket og indtil strømmen til vandværket er genetableret.
Kl. ca. 10 blev strømmen genetableret og kl. 12 var vandværket i normal drift igen og vi kunne lukke nødforsyningen.
Vi beklager generne ved afbrydelsen.

1.1.18
Godt nytår
Vandværkets bestyrelse og personale ønsker alle vores andelshavere samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

13.12.17
Lille rentvandstank er repareret og renset
Vores lille rentvandstank - som har været taget ud af drift et par måneder på grund af mistanke om forurening - er nu gennemgået, repareret og renset. Vi skyller pt. tanken godt igennem og tager med jævne mellemrum prøver, så vi er sikre på at tanken fungerer fuldstændig tilfredsstillende inden den tages i drift igen. Der kan gå op til en måned før skylningen har bragt kimtallet under grænseværdierne. Indtil da kan vandværket ikke dobbeltfiltrere vandet og dermed kan der forekomme en lille misfarvning så vandet fremstår gulligt. Vandet er ellers rent og overholder alle grænseværdier på nær humus som altid har været problematisk i vores forsyningsområde. I kan se analyserapporterne fra vandværket under Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser.

13.9.17
Rene vandprøver

Nu har vandprøverne de sidste 14 dage - både på vandværket og ledningsnettet - været helt rene og forureningen af coliforme bakterier er bragt ned til under grænseværdien.
Vi tager dog lige en ekstra prøve i denne uge, men forventer at vi nu har fået isoleret kilden til denne minimale forurening, så vi har vores normale og supergode drikkevand i hanerne.
Vi har besluttet at få den lille rentvandstank inspiceret, repareret for evt. utætheder og herefter renset. Når det er gjort forventer vi at kunne tage denne tank i drift igen.

1.8.17
Nyt indgangsparti til vandværket
Hen over sommeren har vi udbygget vandværket med et nyt indgangsparti til produktionsanlægget.
En risikoanalyse viste os for ca. 1 år siden, at der var en høj risiko for at forurene drikkevandet gennem den direkte adgang udefra og ind til produktionsanlægget. Godt nok er vores filtre for nogle år siden blevet overdækket, men fagfolk vurderede at der fortsat var en høj risiko. Bestyrelsen har derfor besluttet at bygge et indgangsparti i forlængelse af vandværket. Indgangspartiet er herefter med 2 rum - et "beskidt" til lidt lager o.lign. samt et "rent" som vi kalder en sluse, hvor der bl.a. er krav om at skifte fodtøj inden man går igennem døren til produktionsanlægget.


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation