Log ind   |  

 

 

Vandledningsarbejder

Vandværket har nu genoptaget arbejdet med fornyelse af forsyningsledningerne i hele vores område.

Vi arbejder i øjeblikket på følgende strækning:

  • Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen. Arbejdet forventes færdig i løbet af august måned.

Vi tager forbehold for forsinkelser på grund af f.eks. vejr eller uforudsigelige opgaver.

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Sidste nyt

Herunder kan du se de seneste og væsentligste / nyeste meddelelser. Er du interesseret i at læse alle vores meddelelser kan du læse dem under menuen Information -> Meddelelser.
Husk at du kan altid kan læse om de seneste beslutninger i bestyrelsen (referater) samt de lovpligtige analyser ved at klikke dig igennem menuen herover.

Vandkvalitet:
Analyseresultaterne svinger ikke meget og vi overholder normalt de grænseværdier
som myndighederne har fastsat.
Vi ligger dog lige over grænseværdierne for så vidt angår NVOC og vi overskrider farvetallet
med små marginaler, der er helt afhængig af blandingsforholdet af råvandet.
Læs mere og se rapporterne under menuen
Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser eller Forklaring.

Hårdhed: 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.

Betalingsservice: 
Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her: Betalingsservice online tilmelding her

- - - - - -

19.7.19
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Så er referatet fra vandværkets generalforsamling godkendt og underskrevet.
I referatet indgår formandens mundtlige beretning.
Du kan læse referatet under punktet Vandværket -> Generalforsamling
eller ved at klikke her:
til generalforsamling

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
 - Bestyrelsesmedlem: Thomas Lind

Forretningsfører Kim Snekkerup er udpeget til bestyrelses sekretær.
Det er formand og kasserer der fremover tegner andelsselskabet.
-
Referatet fra mødet kan du læse på samme side under punktet referater
eller ved at klikke her:
til referater

20.6.19
HUSK, vandværkets generalforsamling 30.6.2019
Primo juni udsendte bestyrelsen indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling,  som afvikles søndag den 30. juni kl. 10 på Melby Sognegård. (
til indkaldelsen)
Forsiden af indkaldelsen var som sædvanlig dagsordenen til  generalforsamlingen. Desuden indeholdt folderen bestyrelsens skriftlige beretning, oversigt over det reviderede regnskab for 2018 samt budget og takstblad for 2020.
Indkaldelsen indeholdt derudover bestyrelsens udkast til bygning af et nyt vandværk på vores grund på Elverdalen. En nærmere redegørelse for dette forslag var vedhæftet i en selvstændig folder der var udsendt sammen med indkaldelsen. (
til folderen)
Vi håber nu et rigtig mange vil deltage og give bestyrelsen mandat til at arbejde med at fastholde vores gode drikkevand i forsyningsområdet.
På gensyn.

 

03.6.19
Analyseresultater
Som meddelt den 30.4. og 3.5. forlangte Miljøstyrelsen, at vandværkerne straks skulle analysere vores drikkevand for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfon-syre (CTASS). I første omgang skulle det være på Afgang vandværk, men da vi var i gang med at analysere alle vores boringer, valgte bestyrelsen at medtage denne analyse i hver enkelt boring samt på ledningsnettet. Det ville betyde mere i udgifter (flere prøver), men vi har med resultaterne styr på indholdet i hver enkelt boring.

Nu har vi modtaget resultaterne (på nær én boring) - og der er ikke fundet spor af dette pesticid i hverken boringer eller på ledningsnettet.
Vi har altså fortsat fint drikkevand og lever op til alle krav på nær NVOC (Humus) der ligger lige over grænseværdien og bl.a. giver vandet en meget svag gullig farve. Det er ganske uskadeligt og vi har kender denne problemstilling igennem mange år.

14.5.19
GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 30. juni 2019 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse indeholder som sædvanlig en dagsorden (iflg. vedtægterne), bestyrelsens skriftlige beretning, regnskabsoversigt samt forslag til budget og takster for 2020 - se selve indkaldelse under punktet Vandværket ->
Generalforsamling
Du kan også se det samlede reviderede og underskrevne regnskab for 2018 her på hjemmesiden se under punktet Vandværket -> Regnskab. Husk du kan få hele det reviderede regnskab tilsendt, hvis det ønskes (kontakt sekretariatet).

Indkomne forslag
Under dagsordenens punkt 4 Behandling af indkomne forslag, stiller bestyrelsen forslag om opførelse af et nyt vandværk til en samlet udgift på ca. 9 mio.kr., da der i de kommende år vil være store udgifter til vedligeholdelse af det gamle vandværk (bygninger, rentvandstanke samt anlæg til vandbehandlingen) så vi fortsat kan leve op til myndighedernes krav.
Du kan læse mere om forslaget under Information ->
Nyt vandværk

3.5.19
Forurening med chlorthalonil-amidsulfonsyre

Det går pt. stærkt i denne sag.
Miljøstyrelsen har i dag udsendt en revideret drikkevandsbekendtgørelse (træder i kraft 10. maj 2019), hvoraf det fremgår, at drikkevandet skal analyseres for chlorothalonil-amidsulfon-syre ved både afgang vandværk og ved boringer. Fristen for begge kontroller bliver den 1. november.

Vi har modtaget notat fra Danske Vandværker om den nye Bekendtgørelse, som du kan læse i sin helhed ved at klikke her.

Vandværket har imidlertid allerede nu bestilt kontrollen på vores boringer, da der lige i øjeblikket analyseres på den årlige boringskontrol, og vores analyselaboratorium i fredags meddelte at de godt kunne foretage analysen.
Vandværket forventer derfor at vi inden 3 uger kan meddele om nogen af vores boringer er ramt af denne forurening.

 

30.4.19
Forurening med chlorthalonil-amidsulfonsyre
Pressen skriver pt. meget om denne forurening, hvor resultaterne stammer fra en analyse på en række (600) vandprøver for ca. 70 nye pesticid nedbrydningsprodukter.
Og der er fundet spor af stoffet chlorthalonil-amidsulfonsyre i ca. 230 vandprøver og 2 af disse var over den fastsatte grænse på 0,01 µg/liter. Her er Ledøje-Smørum ramt. Og da man endnu ikke ved, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt, så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at man undlader at drikke vandet samt benytte det i madlavningen i Ledøje-Smørum.

Vores tilsynsmyndighed - Halsnæs Kommune - har derfor meddelt os:

Stoffet  chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsstof fra et fungicid, der har været  brugt i frugt- og grønsagsproduktionen frem til år 2000.

På den baggrund skal jeg anmode vandværket om, at bestille prøvetagning hurtigst muligt og sikre, at analysen foreligger senest 15. juni 2019. Prøven bør tages på råvand ved værket (indgang værk). Er prøven positiv, må I forvente at hver boring skal analyseres. I er allerede nu velkomne til at udtage prøve fra hver boring.

 

Vi har i Asserbo By Vandværk også kontakt til vores analyselaboratorium, der pt. ikke kan analysere for stoffet, hvorfor vi er nødt til at benytte et andet analyselaboratorie.

Da der i vandværkets opland – efter vores viden – ikke har været intensiv dyrkning af hverken frugt eller grøntsager, er det vores vurdering, at vi med al sandsynlighed ikke har denne forurening, men vi kan jo ikke være helt sikre, før vi får nogle analyseresultater.

Vi har derfor besluttet. at vi allerede nu får sat de nødvendige analyser i gang på hver enkelt boring.

På det næste bestyrelsesmøde (medio maj), tager vi endelig stilling til, hvordan vi bedst mulig håndterer udfordringen.

 

Vi forventer at vores nuværende laboratorie vil kunne foretage analyserne fra sommer, og at de herefter - sammen med os - inddrager kravet om analysen i vores Analyseprogram.

 

Vores vand er fortsat OK og indenfor de grænseværdier vi kender.

 

20.3.19
Fejl i den elektroniske aflæsning af vandmålere

Kontroller venligst aflæsningen på din årsopgørelse og sammenlign med vandmålerens aktuelle målerstand.
Bestyrelsen har nu konstateret, at fejlen på vores aflæsning af radiomodulerne på vandmåleren for nogle enkelte målere ikke er det tal der står på vandmålerens tællerværk. Det er tilsyneladende impulserne fra tællerværk til radiosenderen der er stoppet, og derfor har sendt samme aflæsningstal til vores IT system gennem længere tid.
Vi opdager først fejlen, da vi har 2 på hinanden ens aflæsninger i ejendomme hvor et 0-forbrug forekommer usandsynligt.
Det beklager vi meget, og vi har sat en par undersøgelser i gang for at  forebygge at lignende fejl kan ”snyde” os i fremtiden.

  1. Vi har sendt en række vandmålere retur til leverandøren / producenten og klaget over fejlen og bedt dem undersøge målerne og rette en evt. bygningsfejl.
    og vi forventer at vandværket holdes skadesløs for de ekstra udgifter vandværket har med at administrere fejlen og udskifte vandmålerne før tid.

  2. Vi undersøger pt. om vores IT system på nogen måde kan ”fange” f.eks. en måleraflæsning der er den samme som en tidligere aflæsning.
    Hvis vi kan få dem ud på en liste, skal vi herefter (manuelt) gennemgå denne liste og vurdere om det er realistisk.
    Det er en længere proces. Men vi er klar til at påtage os denne ekstraopgave for at rette disse fejl så tidligt som muligt i forløbet.

Vi gør opmærksom på at vandmåleren viser korrekt (i den mekaniske del) og det derfor kun er radioaflæsningen der fejler. Derfor vil endnu ikke afregnet vandforbrug fortsat fremgå af målerens visning - og en senere afregning vil derfor forekomme ved den første fysiske aflæsning (f.eks. ved vandværkets kontrol, ved ejerskifte eller ved en udskiftning af vandmåleren).
Bestyrelsen anbefaler derfor, at du som andelshaver / forbruger kontrollerer aflæsningen på din årsopgørelse med aflæsning af vandmålerens tællerværk.

Er du herefter i tvivl om du har modtaget en for lav opkrævning beder vi dig om snarest at kontakte vandværkets sekretariat.

Vandværket dækker selv alle ekstra udgifter i forbindelse med administration (udarbejdelse af ny årsopgørelse / regulering) samt en udskiftning af vandmåleren.
Vi beklager endnu engang fejlen.

7.3.19
Fejl på vandmåleres radiomodul

Bestyrelsen har i forbindelse med årsaflæsningen af vandmålerne den 31.12.2018 og den efterfølgende opdatering af andelshavernes forbrug i 2018, nu konstateret at der er flere forbrugere der har modtaget opgørelse for et forbrug der er væsentligt lavere - nogle gang intet forbrug - end det man som forbruger normalt / tidligere har brugt af vand.
Vandværket beder derfor alle om  at kontrollere deres vandmåler aflæsning - og sammenligne denne aflæsning med den målerstand der er opført på årsopgørelsen.

Hvis man herefter er i tvivl om at årsopgørelsen er korrekt, beder vi dig som forbruger om,  at rette henvendelse til vandværket for at få konstateret om der er en fejl og evt. få rettet denne.
Vi gør opmærksom på at vandmåleren viser korrekt (i den mekaniske  del) og det derfor kun er radioaflæsningen der fejler. Derfor vil endnu ikke afregnet vandforbrug fortsat fremgå af målerens visning - og en senere afregning vil derfor forekomme ved den første fysiske aflæsning (f.eks. ved vandværkets kontrol, ved ejerskifte eller ved en udskiftning af vandmåleren).

13.2.19
Generalforsamling
Bestyrelsen har nu fastlagt datoen for årets generalforsamling. Den bliver afviklet søndag den 30. juni 2019 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse med dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget / takstblad bliver udsendt til andelshaverne i starten af juni måned - og bliver  offentliggjort her på siden, så snart materialet er klart.

10.2.19
Årsopgørelser 2018 - Aconto 2019
På baggrund af aflæsningerne af andelshavernes vandmålere som blev gennemført i starten af januar  måned, har vandværkets administration samt tilsynsførende nu gennemgået aflæsningerne og det forbrug som aflæsningerne har genereret.
Vi har efterfølgende været nødt til at kontrolaflæse en række målere og 2 vandmålere er udskiftet.
Vi har fortsat nogle få ejendomme med målere som vi ikke kan aflæse via radiomodulet og af forskellige årsager heller ikke har haft mulighed for at kontrolaflæse.
Bestyrelsen har taget initiativ til at flytte disse målere til en målerbrønd i skel, hvor vandværket altid vil have  mulighed for at foretage inspektion og kontrolaflæsning af måleren.

Årsopgørelserne 2018 og Acontoopkrævninger 2019 er nu fremsendt til Nets og kommer ud på opgørelsen fra Betalingsservice hvis man er tilmeldt denne. Alle andre modtager opgørelserne pr. brev fra Nets i de kommende dage. Betalingsfrist er fastsat til den 5. marts. 

25.11.18
NYT Analyseprogram
Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Læs Bekendtgørelsen her.
I løbet af sommeren og efteråret 2018 har bestyrelsen så - i samarbejde med vores analyselaboratorie - udarbejdet et helt nyt Analyseprogram, som tager udgangspunkt i dels vandværkets risikovurderinger dels i forsyningsområdet.
Halsnæs Kommune har så fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Du kan læse mere om Vandkvalitet under menupunktet Information - Vandkvalitet -
Forklaring
Læs Analyseprogrammet her.
Vandværket er allerede nu - fra oktober 2018 - i gang med at benytte det nye program.

1.8.18
Tilsynsrapport fra Halsnæs kommune
Ultimo juni 2018 gennemførte Halsnæs Kommune, Natur og Miljø Teknisk-hygiejnisk tilsyn på Asserbo By Vandværk.
Kommunen mødte med 2 repræsentanter og gennemgik fysisk både vandværkets indvinding fra vores boringer samt vandbehandlingen på værket. Derudover blev både analyserapporter og dokumentation for drikkevandssikkerheden gennemgået.
Kommunens tilsyn konkluderede:
Ældre men veldrevet værk. Dog er nedløbsrør i filtersalen og en lav kant på adgangsluge til rentvandstank risikomomenter. Værket har planer om at udføre en større ombygning i 2019, hvor disse 2 momenter vil indgå. Ved boring P2 er der oplag af bl.a. trykimprægnerede brædder helt tæt på boringen. Halsnæs Kommune vil gerne orienteres om opfølgningen på dette forhold.
Du kan læse hele tilsynsrapporten ved at klikke her.

17.7.18
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Så er referatet fra vandværkets generalforsamling godkendt og underskrevet.
I referatet indgår formandens mundtlige beretning.
Du kan læse referatet under punktet Vandværket -> Generalforsamling
eller ved at klikke her: til generalforsamling

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Kim Snekkerup
 - Sekretær og bilagskontrollør: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
Referatet fra mødet kan du læse på samme side under punktet referater
eller ved at klikke her:
til referater

27.4.18
IT-sikkerhed / persondatapolitik
Vandværkets bestyrelse har gennem det sidste halve år drøftet vores dokumentation af vandværkets IT sikkerhed og beskyttelse af personfølsomme / personhenførbare oplysninger. Det er sket som led i den nye EU Persondataforordning som træder i kraft den 25. maj 2018.
Bestyrelsen har nu endelig godkendt de forskellige dokumentationer for både IT-sikkerheden og persondatapolitikken.
Vi har her på hjemmesiden - under Information i menubjælken - oprettet en mappe til de vigtigste dokumenter.
Klik her for at komme over på mappen.

12.3.18
SMS - ny meddelelse til forbrugere
Vandværket har nu indkøbt et modul, der gør at vi via udsendelse af en SMS kan kontakte forbrugerne / udvalgte forbrugere via en SMS til en mobiltelefon. I første fase sender vi SMS til alle mobiltelefoner der er tilmeldt ejerens adresse (bopælsadresse). D.v.s. at en sommerhusejer i vores forsyningsområde bosiddende i Odense får en SMS til alle de mobiltelefoner der er tilmeldt adressen i Odense. Ligeså kommer der ingen SMS til mobiltelefoner, hvis den f.eks. ikke er tilmeldt i ejerens navn / er betalt af en arbejdsgiver o.s.v.
Der vil fremover blive udsendt SMS, når der er driftsforstyrrelser, f.eks. når vi lægger nye forsyningsledninger og vandet afbrydes for en periode i et område.- Her udsendes SMS til forbrugerne i det pågældende område.

VIGTIGT!
Du / I kan selv til- og framelde jer denne SMS Service her på Hjemmesiden. Klik på "SMS info Til- og Afmeld" under Selvbetjening i hovedmenuen. Og følg de anvisninger der fremkommer på skærmen.
 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation